Sastav i osobine vode

Hemijski čista voda predstavlja, kao što je poznato, jedinjenje vodonika i kiseonika, koji se u vodi mogu naći kako u obliku molekula (prvenstveno), tako i u obliku disosovanih vodonikovih i hidroksilnih jona. Mada se nalazi u ogromnim količinama, potpuno čiste vode u prirodi nema. Prirodna voda sadrži uvek izvesnu količinu primesa, koje se, u zavisnosti od namene, moraju u većoj ili manjoj meri odstranjivati.

Dozvoljeno je preuzimanje ovog i drugih materijala sa Web sajta, pod uslovom
da SrpskaVoda.com navedete kao izvor.